ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖕᒋᑦᑕ ᑲᑎᒪᓂᖕᒐ (ᐱᖕᒐᑦᓯᖅ) - ᒪᓕᑦᑐᒍ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ ᓈᓴᐅᑎᖕᒐ 790 ᐱᓕᔾᔪᓯᖕᒐ" ᓄᖅᑲᖕᒐᓐᓇᖅ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥᐅᑉᐸᑦ, ᑲᑎᒪᓂᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᒃᑲᓐᓂᓕᖅᐸᑦ 6:00 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ"