ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎ 2019-2020

ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖁᔨᔾᔪᑎ 2019-2020

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖁᕕᐊᒋᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᕗᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦᓴᓂᑦ ᐱᕕᑦᓴᖅᑕᖃᓕᕐᓂᖓᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐱᕈᕐᓴᐃᔨᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ, ᐃᓕᓴᕕᓐᓄᑦ, ᐸᐃᕆᕕᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ ᐊᑐᕈᒪᔪᓂᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ. ᓯᑎᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓇᖕᖑᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥᑦ ᐱᑕᓕᒻᒥᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓂᑦ, ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᕿᑲᑐᐃᓐᓇᖏᑦᑐᓂᑦ ᓱᕈᑦᓯᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᓂᑦ.

ᐊᕐᕌᒍᑦᑎᓐᓂ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᑦ ᓴᓂᕐᕙᑦᑕᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᑯᐊ ᑕᓪᓕᒪᑦ (5)    

    ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑏᑦ.  ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓂᐊᕈᕕᐅᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐃᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᒋᐊᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᐃᑦ ᐅᑯᐊ ᓇᓪᓕᐊᓐᓄᑦ

    ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎᒥᑦ ᒪᓕᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ:

  • ᐊᖏᕐᕋᖃᖕᖏᑦᑐᓕᕆᓂᖅ
  • ᓂᕿᑦᓴᑭᓐᓂᖅ
  • ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ/ᐱᖕᖑᐊᕐᓂᖅ/ᕿᑲᑐᐃᓐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑏᑦ
  • ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖅ/ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑏᑦ
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒍᑦ/ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᒃᑯᑦ

 ᑐᑦᓯᕋᕐᕕᑦᓴᐅᑉ ᐃᓱᐊ: ᐃᐳᕈ 15, 2019 ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ 4-ᒨᖅᐸᑦ

  ᑐᓂᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᐅᕗᖓ communityfunding@city.iqaluit.nu.ca

 

 ᐊᐃᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖏᓐᓂᑦ  www.iqaluit.ca.

 ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖅ, ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᑭᐊᓐᐅᐋᓪ ᐅᕗᖓ k.ali@city.iqaluit.nu.ca ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ 867-979-5600